O firmie

Zarząd

Zgodnie z § 27 ust 1 Statutu Spółki Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. Rada Nadzorcza określa wysokość i zasady ich wynagradzania.

Mandaty członków Zarządu aktualnie sprawujących swoją funkcję, wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 31 maja 2026 roku. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu Zarządu nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, działających w ramach danej kadencji.

Zgodnie z treścią art. 369 §1 KSH ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.

Prezes Zarządu Astro S.A.
Karolina Szymańska