O firmie

Rada Nadzorcza

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się od pięciu do ośmiu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na okres 5 – letniej kadencji.

Mandaty członków Rady Nadzorczej aktualnie sprawujących swoją funkcję, wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2022 roku. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, działających w ramach danej kadencji.

Zgodnie z treścią art. 386 § 2 KSH w zw. z art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki:

  • Andrzej Ostrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Wasąrznik
  • Grzegorz Molewski
  • Wiesław Jasiński
  • Maria Góralska