20 lutego 2018 09:58Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.


Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876,
działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022
Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na
dzień 19 marca 2018 roku na godzinę 13:00, które odbędzie się w
Warszawie przy ulicy Inżynierskiej 4.W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał
na Walne Zgromadzenie, a także formularz do udzielenia pełnomocnictwa
oraz wnioski o zgłoszenie punktu do porządku obrad i projektu uchwały.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i
Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect ".