29 maja 2023 17:17Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 26 czerwca 2023 roku na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie obrad.