29 września 2023 20:18Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 26 października 2023 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej 4, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
  10. Zamknięcie obrad.​