3 sierpnia 2023 13:31Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 29 sierpnia 2023 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uprzywilejowania akcji serii E oraz zmiany statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 11. Zamknięcie obrad.