5 sierpnia 2020 07:33ASTRO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej 4.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, a także formularz do udzielenia pełnomocnictwa oraz wnioski o zgłoszenie punktu do porządku obrad i projektu uchwały.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania pod linkiem:https://www.bankier.pl/wiadomosc/ASTRO-Zwolanie-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-ASTRO-S-A-7938766.html