1 lutego 2021 23:00ASTRO SA (2/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1.03.2021

Raport bieżący z plikiem 2/2021


Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 1 marzec 2021 roku na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej 4.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a także formularz do udzielenia pełnomocnictwa oraz wnioski o zgłoszenie punktu do porządku obrad i projektu uchwały.