17 września 2018 11:03Zakup udziałów w spółce z o.o.Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, iż Emitent dokonał nabycia i opłacenia łącznie 90 udziałów w spółce Powszechna Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka") za łączną cenę 990.000 złotych. Zakupione udziały stanowią 25,86% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 25,86% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.