29 października 2020 23:00ASTRO SA: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Dokumenty należy składać osobiście w biurze Spółki w Warszawie, ul. Inżynierska 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 15.

Dokumenty akcji zostaną odebrane od akcjonariuszy za pokwitowaniem.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wezwań przewidzianych przepisami prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).