28 lutego 2022 23:00ASTRO SA (6/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: "Inwestor"), o której Emitent informował komunikatem ESPI 18/2021 w dniu 23 listopada 2021 r., Inwestor dnia 1 marca 2022 r. dokapitalizował Emitenta kolejną transzą w kwocie 1 000 000 zł (słownie: jeden milion) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.

Do tej pory, w ramach podpisanej umowy inwestycyjnej Inwestor dokapitalizował Emitenta na łączną kwotę 2 450 000 zł, przy czym zaangażowanie Inwestora w podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E ma wynieść 3 000 000 zł. Wpływy finansowe dostosowane są do aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne i zostały uregulowane aneksem, o którym Spółka informowała komunikatem ESPI 5/2022 w dniu 23 lutego 2022 roku.