22 lutego 2022 23:00ASTRO SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej i informacja o jej realizacji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", Spółka") informuje o zawarciu aneksu do Umowy Inwestycyjnej zawartej dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ("Inwestor"), o której Emitent informował komunikatem ESPI 18/2021 w dniu 23 listopada 2021 r.

Strony zawarły aneks do niniejszej Umowy Inwestycyjnej, zgodnie z którym kwota inwestycji została podzielona na cztery transze, a wydłużeniu uległ termin wnoszenia przez Inwestora środków pieniężnych celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w łącznej wysokości 3.000.000 zł, z okresu trzech do sześciu miesięcy od dnia podjęcia Uchwały o Podwyższeniu (tj. z terminu 22 lutego 2022 r. na termin 22 maja 2022 r.).

Zawarcie aneksu wynikało z dostosowania wpływów finansowych do aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 10 lutego 2022 r. do Spółki wpłynęła trzecia transza środków pieniężnych wnoszona na podstawie niniejszej Umowy Inwestycyjnej w wysokości 450.000 zł, co wraz z poprzednimi wpłatami, o których Emitent informował komunikatem ESPI 2/2022 w dniu 28 stycznia 2022 r., stanowi wpływ środków pieniężnych w wysokości 1.450.000 zł.