3 lutego 2022 23:00ASTRO SA (4/2022) Zawarcie umowy o ograniczeniu zbywalności akcji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu przez pana Ryszarda Krajewskiego (dalej "Akcjonariusz") umowy ograniczającej zbywalność części posiadanych przez niego akcji Spółki (dalej "Umowa").

Zgodnie z warunkami Umowy Akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania i nieobciążania 5.000.000 (pięciu milionów) sztuk akcji serii D. Akcje serii D (wraz z akcjami serii B i C) są obecnie przedmiotem procedowanego przed Giełdą Papierów Wartościowych wniosku o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Ograniczenie zbywalności obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania tych akcji na NewConnect.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki w czasie obowiązywania Umowy jest uprawniony do wystąpienia do Akcjonariusza z żądaniem przedstawienia wyciągu z rachunku papierów wartościowych, w celu weryfikacji realizacji zobowiązania. W przypadku naruszenia zobowiązania Akcjonariusz będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki uzgodnionej kary umownej obliczanej jako iloczyn liczby sprzedanych akcji i kwoty 1,00 zł (jeden złoty).