23 listopada 2021 11:31ASTRO SA (18/2021) Zawarcie umowy inwestycyjnej

Raport bieżący 18/2021


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż Emitent dnia 22 listopada 2021 r. podpisał umowę inwestycyjną z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: "Inwestor"). Inwestor jest alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która lokuje środki pozyskane od inwestorów w aktywa spółek posiadających siedzibę w Polsce oraz na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podejmujące działalność w szeroko pojętym rynku mediów, a także w zakresie rozwoju i komercjalizacji nowych technologii w segmentach FinTech, Banking Infrastructure, Consumer Banking, HealthTech, Real Estate Tech, Social Media, Marketing Tech oraz Omnichanne.

Umowa inwestycyjna została podpisana w ramach wypracowanego przez Emitenta i Inwestora biznes planu obejmującego dokapitalizowanie Emitenta poprzez objęcie w początkowej fazie 3.000.000 nowych akcji serii E po cenie 1,00 zł za akcję w celu rozwoju kanału News24. Zgodnie z ustaleniami łączna inwestycja Inwestora w Spółkę może wynieść do 10.000.000 złotych, przy czym Inwestor zobowiązał się do wniesienia pierwszej transzy w kwocie 3.000.000 zł w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 listopada 2021 r.

Terminy oraz wysokość kolejnych podwyższeń kapitału będą wynikały z bieżących potrzeb Spółki i ewentualnych aktualizacji biznes planu. Zamiarem stron jest wprowadzenie akcji objętych przez Inwestora do obrotu na rynku NewConnect. Zarząd Astro S.A. wspólnie z Inwestorem opracował harmonogram uruchomienia i rozwoju kanału News24. Oprócz dokapitalizowania Inwestor wesprze Emitenta doświadczeniem swojego zespołu w realizacji planów związanych z rozwojem Spółki. Jeżeli w wyniku dalszej współpracy z Inwestorem zostanie wypracowana nowa strategia dotycząca rozwoju na rynku medialnym to Emitent opublikuje ją nowym komunikatem ESPI.

Jednocześnie w ramach zawartej umowy inwestycyjnej strony uzgodniły, że Inwestorowi będą przysługiwały następujące uprawnienia osobiste: a) prawo do powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki oraz b) uprawnienie do zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń wraz z możliwością żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Strony uzgodniły, że stosowne zmiany uwzględniające powyższe uprawnienia zostaną wprowadzone do statutu Spółki na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeśli Inwestor na podstawie skierowanej do niego oferty obejmie oraz opłaci co najmniej 3.000.000 akcji, to Emitent poinformuje o tym zdarzeniu w kolejnym komunikacie ESPI.