9 sierpnia 2021 22:00ASTRO SA (13/2021) Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii D

Raport bieżący 13/2021


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii D, na którym podjęta została uchwała w sprawie zmiany warunków emisji obligacji z dnia 21 czerwca 2019 roku. Dokonana zmiana polegała na zmianie terminu wykupu obligacji serii D na dzień 30 czerwca 2024 roku.

W ocenie Zarządu wyrażenie zgody przez obligatariuszy na powyższe jest z jednej strony potwierdzeniem terminowego regulowania przez Spółkę jej bieżących zobowiązań wynikających z oprocentowania obligacji, a z drugiej wyrazem zaufania obligatariuszy w przyszły sukces projektu nowej telewizji informacyjnej News24, przygotowywanej obecnie przez Astro S.A.