7 czerwca 2021 22:00ASTRO SA (10/2021) Objęcie udziałów w spółce News 12 Sp. z o.o.

Raport bieżący 10/2021


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Spółka objęła 10.000 nowoutworzonych udziałów spółki News12 Sp. z o.o. ("News12") o wartości nominalnej 100 zł każdy. Objęte udziały będą stanowiły 99,5% kapitału zakładowego i będą uprawniały do wykonywania 99,5% głosów na zgromadzeniu wspólników News12. Objęte udziały zostały pokryte przez Astro S.A. w całości wkładem niepieniężnym o wartości 2.400.000 zł w postaci wierzytelności pieniężnej.

Środki ze wskazanej wierzytelności mają posłużyć finansowaniu działalności News12, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie planowanego do uruchomienia we wrześniu bieżącego roku kanału News 24. Ma to być profesjonalna telewizja informacyjna, a jednocześnie przyjazna internetowa platforma udostępniania treści pochodzących przede wszystkim z lokalnych mediów samorządowych i organizacji obywatelskich.