31 stycznia 2021 23:00ASTRO SA (1/2011) Piąte wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

Raport bieżący 1/2011


Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Dokumenty należy składać osobiście w biurze Spółki w Warszawie, ul. Inżynierska 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 15.

Dokumenty akcji zostaną odebrane od akcjonariuszy za pokwitowaniem.

Niniejsze wezwanie jest ostatnim piątym wezwaniem przewidzianych przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).