3 kwietnia 2017 08:57Akcjonariat Spółki

Akcjonariat Spółki

Akcjonariusz Emitenta

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów

News12 Sp. z o.o.

  18 742 427

69,13%

18 742 427

69,13%

Artbook Sp. z o.o.

  4 300 000

15,86%

4 300 000

15,86%

Pozostali akcjonariusze

  4 069 793

15,01%

4 069 793

15,01%

Suma

27 112 220

100%

27 112 220

100%

Dane aktualne na dzień 15 maja 2017 r.

*Większościowym udziałowcem w spółce Artbook Sp. z o.o. i News12 Sp. z o.o. jest Pan Ryszard Krajewski, który pełni również funkcję Prezesa Spółki w spółce News12 Sp. z o.o.