12 maja 2017 12:31Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016


Zarząd Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka, Emitent”)
informuje, że w dniu 11 maja 2017 roku podpisał umowę ze spółką Sea.pl
Polska Sp. z o.o., wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 3761 rejestru Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulowanego
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”