2 lipca 2019 22:00ASTRO: Wykup obligacji serii B i C

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii B i C, których termin zapadalności upływał odpowiednio w dniu 3 lipca 2019 roku oraz 30 września 2019 roku. Łączna wartość nominalna wykupionych obligacji wyniosła 3.008.000 zł.

O emisji ww. obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2018.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".