4 sierpnia 2020 09:31ASTRO: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rokZarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rok

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".