22 grudnia 2021 23:00ASTRO SA (21/2021) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii B, C i D na rynek NewConnect

Raport Bieżący nr 21/2021


Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta, tj.

- 12.912.220 (dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda;

- 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda;

- 9.998.372 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.