11 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (2/2022) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", “Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania do publicznej wiadomości w odpowiednim terminie informacji o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej oraz powołaniu nowego Członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.