30 maja 2019 22:00ASTRO: Raport roczny za 2018 rok

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport roczny za 2018 rok wraz z załącznikami w postaci sprawozdania finansowego za 2018 rok, a także opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania oraz raportu z badania.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".