28 czerwca 2019 22:00ASTRO: Emisja obligacji serii E

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 1.500 (jeden tysiąc pięćset) obligacji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Obligacje będą miały postać dokumentu.

Zgodnie z warunkami emisji obligacji zostaną one zaoferowane do objęcia wybranym inwestorom w liczbie nie większej niż 149. Ustalono, że emisja dojdzie do skutku, jeśli złożone zostaną zapisy na co najmniej 50 obligacji. Zbywalność obligacji serii E nie będzie w żaden sposób ograniczona.

Dniem wykupu będzie 15 lipca 2021 roku.

Obligacje będą oprocentowane, a odsetki będą wypłacane na koniec każdego miesiąca. Zostanie ustanowione zabezpieczenie w postaci hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz na prawie własności budynku studia, których właścicielem jest Spółka.

Celem przeprowadzenia emisji jest pozyskanie kapitału obrotowego na sfinansowanie nowych produkcji telewizyjnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".