11 października 2016 15:48Rada Nadzorcza Astro S.A.

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się od pięciu do ośmiu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na okres 2 – letniej kadencji. Zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu Spółki pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołana została uchwałą przekształceniową Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. uchwałą podjętą w dniu 29 września 2009 rok. Mandaty członków Rady Nadzorczej aktualnie sprawujących swoją funkcję, wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2011 roku.